مقررات و آیین نامه های آموزشی
 1. شرايط ثبت نام:

  دانشجو موظف است در هر نيمسال در زماني كه مؤسسه اعلام مي كند ، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي ثبت نام بدون اطلاع و عذر موجه ، در يك نيمسال به منزله انصراف از تحصیل است در صورت تاخیر و با عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ، ولي آن نيمسال جزو مدت مجازتحصيل وي محسوب شود

 2. مدارك لازم جهت ثبت نام:

  1. اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي دوره پيش يا اصل گواهي موقت و كپي ديپلم و پیش دانشگاهی
  2. 2 سری کپی از کارت ملی
  3. اصل شناسنامه و 2 سري فتوكپي از تمام صفحات آن
  4. 6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري ( پشت نويسي شده)
  5. وضعيت نظام وظيفه – فتو كپي كارت پايان خدمت
  6. ریز نمرات سه ساله دیپلم و پیش دانشگاهی
  7. اصل فرم تعهد نامه انضباطي و آموزشی

  ماده 2 :پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت های تعیین شده توسط دانشگاه برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

  ماده 3 :دانشجو موظف است در هرنیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام میکند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد اقدام نماید عدم مراجعه دانشجو جهت ثبت نام بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال ، به منزله انصراف از تحصیل است . درصورت تأخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را درآن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز وی محسوب می شود .

  تبصره :دانشجو موظف است علت عدم مراجعه خود را در هنگام ثبت نام با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد

 3. سال تحصیلی

  ماده 6 :هرسال تحصیلی مرکب از دونیمسال تحصیلی و عندالزوم یک دوره تابستانی است وهر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزشی است .

  تبصره : مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزء مدت آموزش محسوب نمی شود

  ماده 11:هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی رانتخاب کند .

  تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است

  تبصره 2 (معرفی به استاد ) : در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده به صورت تئوری داشته باشد ، با نظردانشگاه وتأیید استاد مربوطه ، می توان امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند . دانشجویی که درس معرفی به استاد دارد می بایست در تاریخ ثبت نام وانتخاب واحد اعلام شده درآن نیمسال به آموزش مراجعه ودرس را اخذ نماید و حداکثر تا دوهفته مهلت دارد درانتخاب آن درس شرکت کند (زمان امتحان توسط آموزش مشخص می شود ) درغیراین صورت نمره صفر منظور می گردد وبعد از تاریخ اعلام شده جهت اخذ درس معرفی به استاد پذیرفته نمی شود .

  تبصره 3 :اگردانشجویی دریک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد ، میتواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

  تبصره 4 : درمواردی که دانشجو برای فراغت ازتحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را (تا24واحد) دریک نیمسال انتخاب کند .

  تبصره 5 :تعداد واحدهای انتخابی دردوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

 4. طول دوره

  ماده 13 :حداکثر مدت مجاز تحصیل دردوره های کاردانی (پیوسته وناپیوسته )وکارشناسی ناپیوسته 6 نیمسال است . درصورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را درحداکثر مدت مجاز تحصیل باموفقیت بگذراند ، ازدانشگاه اخراج می شود .

  ماده 14 (حضوردرجلسات درس ) :حضور دانشجو درتمام جلسات مربوط به هردرس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو . در هردرس نباید از16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، درغیراین صورت نمره دانشجو درآن درس صفرمحسوب می شود .

  تبصره 1 :درصورتی که غیبت دانشجو درهردرس بیش از 16/3 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ، آن درس با گزارش استاد مربوطه حذف آموزشی می شود . دراین حال رعایت حد نصاب 12 واحد درطول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

  تبصره 2 : غیبت درجلسات دوهفته اول هر درس ، به دلیل حذف یا اضافه یا به هردلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزء16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود .

 5. غیبت درامتحان وحذف پزشکی

  ماده 15 :غیبت غیرموجه درامتحان پایان ترم هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در درس است و غیبت موجه درامتحان پایان ترم هردرس به دلیل بیماری دانشجو با ارائه گواهی پزشکی به تاریخ امتحان و پرداخت هزینه کمیسیون پزشکی قبل از ثبت نام درنیمسال بعدی موجب حذف پزشکی آن درس می گردد .

  ماده 16 :تشخیص موجه بودن غیبت درجلسات درس و درامتحانات برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

 6. حذف یا اضافه

  ماده 17 :درصورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 2 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط برآنکه اولاً غیبت دانشجو درآن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحدکمتر نشود . لازم به ذکر است آن درس نباید از دروس عملی باشد و در ضمن شهریه آن درس عودت داده نمی شود .

 7. حذف اضطراری:

  ماده18:درصورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا دو هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو درآن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد وثانیاً،تعدادواحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود. لازم به ذکر است آن درس نبایداز دروس عملی باشد ودر ضمن شهریه آن درس عودت داده نمی شود.

 8. حذف ترم

  ماده 19 :حذف کلیه درسهای اخذ شده دریک نیمسال ، تنها در صورتی مجاز است که بنابه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل درآن نیمسال نباشد ، دراین صورت نیمسال مزبورجزء سنوات تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد وشهریه دروس نیز باید پرداخت شود .

 9. تغییر رشته :

  • دانشجو در صورتی می تواند تغییر رشته دهد که 6/1 واحدهای قبلی خود را گذرانده باشد و در رشته مورد نظر نمره قبولی را احراز کرده باشد و سنوات لازم برای فارغ التحصیل شدن درآن رشته را داشته باشد . دانشجو فقط برای یکبار طبق بند 6 کمیسیون موارد خاص می تواند تغییر رشته دهد .
  • پذیرفتن نمرات دانشجویی که تغییر رشته داده است اگرنمره دروس بالای 12 باشد و اشتراک محتوایی داشته باشند بلامانع می باشد و در میانگین کل نمرات آنها محاسبه می شود .
  • به ازای 20 واحد معادل شده یک نیمسال تحصیلی برای دانشجو محسوب می شود .
  • هزینه معادلسازی درس پنج درصد شهریه ثابت به ازای هرواحد می باشد .
 10. معیارهای ارزیابی

  ماده 20 :ارزیابی پیشرفت دانشجو درهر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هردرس مرجع ارزیابی دانشجو درآن درس است .

  تبصره :برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

  ماده 21 :معیار ارزیابی پیشرفت دانشجو نمره درس است ونمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود

  ماده 22 :حداقل نمره قبولی درهر درس 10 است . دانشجویی که درهریک از دروس الزامی مردود شود ، دراولین فرصت ، ملزم به تکرارآن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی درکارنامه دانشجو ثبت و درمحاسبه میانگین منظور می شود .

  تبصره 1 :اگر دانشجو دریک درس اختیاری مردود شد بجای آن درس می تواند ازجدول دروس انتخابی دربرنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند .

  ماده23 :درموارد استثنایی نمره کارآموزی وکارورزی ،کاردرعرصه و دروسی که دربرنامه آموزشی مصوب ، توأم باپروژه ارائه می شود درصورتی که به تشخیص استاد وتأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها درطول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد نا تمام تلقی می گردد . نمره ناتمام باید حداکثرتا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد .

 11. پروژه و کارورزی :

  • دانشجویانی که پروژه وکارورزی اخذ می نمایند فقط تا پایان آن نیمسال فرصت دارند دفاع کنند و نمره آنها نهایی شود .
  • درصورت تمدید پروژه می بایست به آموزش مراجعه کرده و برای ثبت نام آن نیمسال نصف شهریه ثابت را پرداخت نماید و حداکثرتاپایان زمان اعلام شده ازطرف آموزش فرصت دفاع دارند . قابل ذکرمی باشد درس کارورزی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد وتاپایان همان نیمسال می بایست ارائه شود .

  تبصره : نمره پس ازاعلام به آموزش دانشگاه غیرقابل تغییر است .

  ماده27 (دانشجویان مشروط) :میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، درغیر این صورت ، نام نویسی دانشجو درنیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود و دانشجو نمی تواند در نیمسال بعد بیشتر از 14 واحد اخذ نماید .

  تبصره :هردانشگاه موظف است مو ضوع مشروط بودن دانشجو را هربار به وی ،کتباً اطلاع دهد و یک نسخه ازآن را درپرونده دانشجو ضبط نماید . با وصف قصور در اخطار به وی ازطرف دانشگاه ویا اظهار بی اطلاعی دانشجو ازاین امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

  ماده 28 :دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز درآخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از14 واحد درسی درآن نیمسال را ندارد .

  ماده 29 :درصورتی که میانگین نمرات دانشجو درهریک ازدوره های کاردانی پیوسته ، ناپیوسته وکارشناسی ناپیوسته دردونیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ، از12 کمتر باشد درهر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم و اخراج می شود .

 12. مرخصی تحصیلی :

  ماده 33 :دانشجو می تواند در هر یک ازدوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند که قبل ازشروع آن نیمسال می بایست درخواست خود را کتباً به آموزش ارائه دهد و دراین صورت می بایست شهریه ثابت راپرداخت نماید .

  تبصره :مدت مرخصی تحصیلی ،جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو درهر دوره محسوب می شود

 13. انصراف از تحصیل

  ماده 35 :ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف ازتحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف ازتحصیل ، حق ادامه تحصیل ندارد

  ماده 36 :دانشجویی که بخواهد ازتحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار درفاصله یک ماه ازتاریخ درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف ازتحصیل وی صادرمی شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصیل درآن دوره را ندارد .

  تبصره 1 : دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که دردوران تحصیل سپرده است ، عمل کند .

 14. نظام وظیفه دانشجویان انصرافی :

  تغییررشته بدون انقطاع ازدوره تحصیل ازمصادیق ترک تحصیل وغیبت غیرموجه به شمارنمی آید .

  ثبت نام ازپذیرفته شدگان مؤسسات دیگرکه اشتغال به تحصیل داشته وبدون انصراف ازرشته قبل مجدداً در دانشگاه ها پذیرفته شده اند به شرط قطع رابطه تحصیل با رشته اولیه و رعایت سایر مقررات ازنظر مقررات وظیفه عمومی بلامانع است (طبق نامه شماره 47139/41 مورخه 31/06/1383 )

 15. اخراج آموزشی :

  اگردانشجویی بیش ازدونیمسال مشروط شود اخراج آموزشی تلقی می شود .

 16. فراغت از تحصیل :

  زمان فراغت از تحصیل دانشجویان درسه مقطع زمانی به شرح ذیل تعریف شده است :

  • - اگر دانشجو در نیمسال اول فارغ التحصیل شود فراغت از تحصیل وی به تاریخ سی ام بهمن ماه همان سال ثبت می شود .
  • اگر دانشجو در نیمسال دوم فارغ التحصیل شود فراغت از تحصیل وی به تاریخ سی ویکم تیرماه همان سال ثبت می شود .
  • اگر دانشجو در ترم تابستان فارغ التحصیل شود فراغت از تحصیل وی به تاریخ سی ویکم شهریورماه همان سال ثبت می شود .

  دراین صورت دانشجویانی که درس پروژه وکارورزی اخذ کرده باشند ، قبل ازاین سه تاریخ می بایست دفاع نمایند و نمره نهایی دروس اعلام شود

  اگر دانشجویی پروژه خود را تمدید نماید می بایست نصف شهریه ثابت راپرداخت نماید ، دراین صورت فراغت از تحصیل وی به تاریخ نیمسال بعدی ثبت می شود .

  دانشجویانی که درس معرفی به استاد دارند می بایست درتاریخ ثبت نام و انتخاب واحد اعلام شده به اداره آموزش مراجع و درس را اخذ نمایند و حداکثرتا دوهفته مهلت دارند درامتحان آن درس که اداره آموزش زمان آن را مشخص می نماید ، شرکت کنند . درغیراین صورت نمره صفر برای این درس منظورخواهد شد .

  ماده 64 :دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی ازدوره های کاردانی ووکارشناسی ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .

  ماده 65 :میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل 12 باشد تا دررشته تحصیلی خود حسب مورد ، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . درصورتی که میانگین نمرات دانشجو کمتر از12 باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد ، می تواند حداکثر تا20 واحد درسی ازدرسهایی را که بانمره کمتر از12 قبول شده است دریک نیمسال تحصیلی دردوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند ، تامیانگین کل خود را جبران نماید . دراین صورت نمرات دروس تکراری علاوه برنمرات قبلی ، درکارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .

  تبصره 1 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد ازمقررات مذکور دراین ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده ازآن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خودرا جبران نماید درصورتی که مقطع تحصیلی اوکاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته است ، ازتحصیل محروم و یا اخراج می شود .

 17. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانش آموختگان رتبه اول دوره کاردانی :

  دانش آموختگان رتبه اول دوره کاردانی درصورت شرکت درآزمون سراسری دوره کارشناسی ناپیوسته ومجاز شدن به انتخاب رشته می توانند درمحل تحصیل خود یا سایر مؤسسات غیرانتفاعی درصورت پذیرفتن مؤسسه مقصدثبت نام نموده وادامه تحصیل دهند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان ظرفیت مازاد معرفی می شود .

  تبصره 1 :دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی ، دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر4 نیمسال ، دوره تحصیل خود را به پایان رسانده و به لحاظ میانگین کل ، حائز بالاترین میانگین (18به بالا) درمقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی باشد .

  تبصره 2 :مشمولان این آئین نامه مجازند حداکثر طی مدت 2 سال از زمان دانش آموختگی و ضمن شرکت در یک دوره آزمون کارشناسی ناپیوسته از تسهیلات آن بهره مند شوند .

 18. معادل سازی :

  نمرات دروس گذرانده شده انتقالی از مؤسسات دیگر (تمامی دانشگاهها ومؤسسات به غیر ازمراکز علمی وکاربردی ) یا دانشجویانی که تغییر رشته داده باشند اگرنمره آن دروس بالای 12 باشد واشتراک محتوایی داشته باشند بلامانع می باشد و در میانگین کل نمرات آنها محاسبه می شود .

  به ازای20 واحد معادل شده یک نیمسال تحصیلی برای دانشجو محسوب می شود .

  هزینه معادل سازی هردرس پنج درصد شهریه ثابت به ازای هرواحد می باشد .

  دانشجویان انصرافی ، انتقال به مؤسسات دیگر ، اخراجی و فارغ التحصیلان می بایست با کلیه واحدها و بخشهای مؤسسه قبلی تسویه کرده و اصل مدارک خود را از واحد بایگانی دریافت وکپی مدارک درداخل پرونده دانشجو ضبط گردد .

 19. شهریه :

  شهریه ثابت ترم تابستان 50% شهریه ترم عادی می باشد .

  دانشجویان انتقالی درصورت درخواست انتقال ریزنمرات گذرانده دردانشگاه مبدأ باید هزینه انتقال(شهریه ثابت ومتغیر تا16واحد درسی ) را پرداخت نمایند .

  هزینه معادل سازی هر درس پنج درصد شهریه ثابت به ازای هرواحد می باشد .

 20. گزیده هایی از آیین نامه انضباطی دانشجویان :

  دانشگاه به تحقیق مرکز تولید علم ودانش و یکی از ارکان مؤثر درحرکت انقلاب وتنویر افکارمردم محسوب می شود واهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد وتوسعه پایدار جامعه ، پیروزی انقلاب وتثبیت نظام انکارناپذیراست . از این رو توجه به مسائل فرهنگی دانشگاه وصیانت ازجایگاه ومنزلت رفیع آن همواره مورد عنایت خاص بوده است . پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وکمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی ومقابله با بی نظمی هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماع دیگران از اهمیت بسزایی برخوردار است . بدیهی است توجه به شیوهای برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی ورعایت تقوا درامر قضاوت وتصمیم گیری جزء اصول اساسی وخدشه ناپذیر تلقی می شود . آیین نامه انضباطی دانشجویان در سال 1374 به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و شیوه نامه اجرایی آن دراسفندماه 1378 با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاههای سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد . براساس این آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان یک نهاد رسمی دانشگاه است که از اعضای هیات علمی ودانشجویان تشکیل می شود .

 21. گزیده ای از مقررات واختیارات کمیته های انضباتی دانشجویان :

  کمیته انضباطی دانشجویان می تواند براساس شیوه نامه اجرایی ونوع تخلف یکی از تنبیهات مندرج درجدول ذیل رابرای متخلفین درنظر بگیرد . درتخلفات شدیدتر ، احکام دیگری در بندهای 13 تا 20 شیوه نامه پیش بینی شده که شامل تغییر محل تحصیل ، منع موقت تحصیل به مدت 1تا 2 نیمسال و یا اخراج از دانشگاه بوده و توسط کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان صادر می شود . (شرح کامل در آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ) .

 22. شماره بند مربوط در آیین نامه :

  • 1- تنبیه .
  • 2 و 3 - احضار و اخطارشفاهی .
  • 4 و 5- تذکر ویا اخطار کتبی بدون درج در پرونده .
  • 6- تذکر ویا توبیخ کتبی با درج در پرونده .
  • 7- دادن نمره25/0دردرس مربوط به تخلف .
  • 8- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه .
  • 9 و 10 - دریافت خسارت ازدانشجو .
  • 11 و 12 - منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون ویا با احتساب درسنوات .
 23. نمونه ای از تخلفات وتنبیهات پیش بینی شده به شرح زیر است :

  • جعل امضاء یا اسناد دانشگاه :

   متخلف به تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورتی که جعل منجربه قبولی در دروس دانشگاهی ویا تغییر نمره شده باشد ، به بند6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا10 محکوم می شود و در مواردی که تخلف سنگین تر باشد ممکن است تنبیهات بندهای 13 تا20 برای متخلف درنظر گرفته شود . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .

  • تقلب در امتحان :

   متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 ویکی از تنبیهات بندهای 1تا5 محکوم می شود . در صورت تکرارتخلف ویا فرستادن شخص دیگری در امتحان به یکی از بندهای 9 تا12 قابل تشدید است . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .

  • عدم رعایت مقررات دانشگاه :

   حسب نوع تخلف ، یکی ازتنبیهات بندهای 1 تا10 درمورد متخلف اعمال می شود . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .

  • اختلال درنظم دانشگاه :

   متخلف به یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 1 تا 9 (به استثنای بند 6) محکوم می شود . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .

  • استعمال موادمخدر ، شرب خمر ویاقمار

   متخلف به یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 4 تا10(به استثنای بند 6) محکوم می شود . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .

  • عدم رعایت شئون دانشجویی

   براساس شدت و یا تکرار تخلف ، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا9 محکوم می شود . توضیحات مبسوط تر در مورد تخلفات دانشجویی و مراحل رسیدگی به آنها احضار وتشکیل پرونده تا تشکیل کمیته های بدوی وتجدیدنظر وصدور حکم ، در آیین نامه انضباطی وشیوه نامه اجرایی آن آمده است . متخلف به یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 1 تا9 (به استثنای بند 6) محکوم می شود . (شرح کامل در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) .