قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : تکمیل پرسشنامه سلامت روان دانشجو...

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

از مورخ 1399/06/15 الی 1399/08/15 جهت تکمیل پرسشنامه سلامت روان دانشجویان زیر نظر سازمان امور دانشجویان به لینک ذیل مراجعه نمائید :

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

دوشنبه 17 شهریور 1399